Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Tevékenységünk során fokozottan ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Elismerjük az Ön személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján az adatkezelést végezzük.

Tájékoztatjuk az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Elismerjük a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni, egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

I. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: FRONTX Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.

Weblap: https://frontx.hu 

Kapcsolattartás: Fekete Sándor adatvédelmi referens 

Telefon: +36 20 479 9760 

E-mail: info@frontx.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1053 Budapest, Szép utca 2., e-mail: info@frontx.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást.

II. Alkalmazott jogszabályok

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeljük, és biztosítjuk azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Jelen adatkezelési szabályzat – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján került kialakításra: 

a) A 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)

b) Magyarország Alaptörvénye

c) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

d) 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (továbbiakban Infotv.)

e) 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

f) 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

g) 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

h) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

i) 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

j) 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

III. Az Adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

a) jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés

b) tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával

c) átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető

d) célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]

e) adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]

f) arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]

g) pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]

h) elszámoltathatóság: adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]

i) privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani [Rendelet 26. cikk]

IV. Adatkezelési célok

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

a) a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük

b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése

c) belső adminisztráció megkönnyítés

d) törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek)

V. Jogalapok az Ön személyes adatainak kezeléséhez

Az Ön személyes adatait az alábbi – Rendeletben nevesített – jogalapok alapján kezeljük:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@frontx.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

VI. Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)

d) az adat kezelésének korlátozása

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen

VII. Adatfeldolgozók

Adatkezelő adattovábbítást végez adatfeldolgozók, illetve más, önálló adatkezelők felé. Az adattovábbítás címzettjei az info@frontx.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg. Adatkezelő egyes tevékenységeket szerződéses Partnerein keresztül végez. Ennek érdekében Adatkezelő nevében és utasítása alapján adatfeldolgozó is végez adatkezelési műveleteket. Adatkezelő az Adatfeldolgozói szerződésben kötelezi Adatfeldolgozót az adatok Rendelet szerinti kezelésére. Adatfeldolgozó az adatkezelés vonatkozásában nem rendelkezik döntési jogosultsággal, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint kezelheti. Adatfeldolgozó köteles az érdekkörében felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni Adatkezelőnek. Az adatok továbbítását Adatkezelő minden esetben konkrét cél és konkrét címzett meghatározásával végzi. Adatkezelő adatfeldolgozói tevékenységet nem végez.

VIII. A weblap látogatóinak adatai

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

IX. Jogorvoslati tájékoztatás

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Cégnév: FRONTX Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.

Weblap: https://frontx.hu 

Kapcsolattartás: Fekete Sándor adatvédelmi referens 

Telefon: +36 20 479 9760 

E-mail: info@frontx.hu 

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ.